Phân tích cổ phiếu BVH (Tập đoàn Bảo Việt): giảm giá mục tiêu xuống 42.600 đồng/cp

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vẫn duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.