Cập nhật cổ phiếu POW (PV Power): quý 4/2021 lỗ 116 tỷ do sự cố kéo dài tại Nhiệt điện Vũng Áng 1

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power – Mã: POW), cho thấy tổng sản lượng điện toàn tổng công ty đạt hơn 14,7 triệu kWh, đạt 79% kế hoạch năm.