Cập nhật cổ phiếu BWE (Biwase): đầu tư vào 5 công ty trong lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường

Ngày 9/2, CTCP Nước Môi trường Bình Dương (Biwase - Mã: BWE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về chủ trương đầu tư vào 5 công ty trong lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường, nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 50 - 100% vốn.