Đánh giá cổ phiếu DPM (Đạm Phú Mỹ): đối mặt khó khăn áp lực trong nửa cuối năm 2022

Nhu cầu Ure nội địa yếu và giá bán giảm sẽ tạo áp lực lên lợi nhuận nửa cuối năm 2022