Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cập nhật cổ phiếu DGW (Digiworld): quý 1/2022 doanh thu tăng 40%, lợi nhuận tăng mạnh 98%

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - “DGW”) công bố kết quả kinh doanh Quý 1/2022 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 7.009 và 211 tỷ đồng. Doanh thu tăng 40%, lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 98% so với cùng kỳ Q1/2021.