#

Lợi nhuận doanh nghiệp thủy sản bị bào mòn

Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận doanh nghiệp bị bào mòn đáng kể bởi nhiều chi phí tăng cao, gấp 3-4 lần.