Cập nhật ngành Thủy sản: Tiêu thụ thủy sản nuôi dự kiến tăng dần

Tiêu thụ thủy sản nuôi dự kiến tăng dần theo năm hỗ trợ ngành thủy sản nuôi của Việt Nam