Cổ phiếu VRE - Vincom Retail, đứa con cưng nhà Vingroup danh gia vọng tộc

Mở pic mới để đưa em Cổ phiếu VRE - Vincom Retail về đúng giá trị thực. Kỳ vọng giá rổ tùy thuộc vào hoàn cảnh, chiến lược của mỗi nhà đầu tư:)) Hy vọng tất cả AE đều thắng lợi.