Đánh giá cổ phiếu LPB: giá hiện tại KÉM KHẢ QUAN, Bản Việt khuyến nghị BÁN

Bản Việt điều chỉnh tăng 13,0% giá mục tiêu cho LPB lên 16.800 đồng nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ KÉM KHẢ QUAN thành BÁN do giá cổ phiếu LPB đã tăng 50% trong 2 tháng qua.