Nợ xấu cao đáng lo ngại trong mảng bất động sản, vay tiêu dùng, BOT...

Một số lĩnh vực có nợ xấu chiếm tỉ trọng cao như bất động sản (chiếm 18,4%); cho vay tiêu dùng (chiếm 25,8%); BOT, BT giao thông (3,92%)...