Đánh giá cổ phiếu PAC - Pin Ắc quy Miền Nam Pinaco: năm 2021 tăng trưởng chậm

Doanh thu và lợi nhuận của PAC - Pin Ắc quy Miền Nam Pinaco sẽ tăng trưởng chậm trong giai đoạn 2021-2023. Vậy nên, thời điểm hiện tại không phải là thời điểm tốt để đầu tư vào cổ phiếu Pinaco.