Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DXG: đang hình thành xu hướng tăng

Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với xu hướng tăng giá của cổ phiếu.