[nguoiphanxu] TDC Becamex- KQKD 2020 + Game đấu giá = cần được định giá lại

Việc hệ thống Becamex Bình Dương với hàng loạt công ty con như IJC, BCE, TDC và kể cả công ty mẹ là BCM cũng sẽ phát hành tăng vốn mục đích là để giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước tại doanh nghiệp theo yêu cầu của Chính phủ.