Cập nhật cổ phiếu DGC (Hóa chất Đức Giang): đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 giảm hẳn

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với kế hoạch sản xuất kinh doanh sụt giảm so với năm 2022.