#

Cập nhật cổ phiếu CII: lợi nhuận 6 tháng 2021 kém tích cực do đòn bẩy quá cao

CII đạt được doanh thu thuần tăng 63% lên 1.100 tỷ và lợi nhuận chỉ đạt 13 tỷ, tăng 45%.