Phân tích cổ phiếu SZC (Sonadezi Châu Đức): động lực từ Khu đô thị, giá mục tiêu 39.566 đồng/cp

Những khó khăn trong tình hình kinh tế vĩ mô nói chung, tốc độ giải ngân vốn FDI chậm đã ảnh hưởng tới tiến độ chào thuê và ghi nhận doanh thu của KCN Châu Đức.