Đánh giá cổ phiếu REE: các mảng kinh doanh ổn định, lãi vay giảm dần

Tận dụng lợi thế từ dòng tiền ổn định từ hoạt động sản xuất kinh doanh, REE có mục tiêu mở rộng danh mục đầu tư năng lượng tái tạo.