Cập nhật cổ phiếu SSH (Sunshine Homes): dự kiến tăng vốn lên 1 tỷ USD

Ban lãnh đạo Công ty CP Phát triển Sunshine Homes (SSH) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 và được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hôm nay (20/5).