Kết quả kinh doanh PC1: quý 2/2022 doanh thu giảm, chi phí tăng khiến lợi nhuận giảm 81%

ĐĂNG NGUYÊN

04/08/2022 13:08

CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) công bố Kết quả kinh doanh quý vừa qua.

pc1-1614839103.jpg

 

 

Tập đoàn PC1 (HOSE: PC1) công bố doanh thu thuần hợp nhất quý II đạt 1.518 tỷ đồng, giảm 49,2% so với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 81% xuống 63 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu giảm 34% xuống 2.996 tỷ đồng, lãi ròng giảm 52% xuống 196 tỷ đồng.

Công ty bị giảm mạnh doanh thu ở mảng xây dựng và thiết bị ngành điện từ 2.082 tỷ đồng xuống 646 tỷ đồng, hoạt động sản xuất công nghiệp cũng giảm từ 198 tỷ xuống 92,6 tỷ đồng, bán hàng hóa và vật tư giảm từ 506 tỷ đồng xuống 281 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực điện tăng mạnh doanh thu từ 195 tỷ đồng lên 465 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 94% xuống 16 tỷ đồng do không có khoản lãi đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng vốn từ công ty liên kết thành công ty con 262 tỷ đồng.

Chi phí tài chính gấp 2,8 lần lên 216 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng mạnh 83% lên 142 tỷ đồng (3 dự án điện gió đi vào vận hành làm phát sinh tăng chi phí lãi vay) và lỗ chênh lệch tỷ giá khi đánh giá lại số dư cuối kỳ 72 tỷ đồng.

Hoạt động liên doanh và liên kết giảm lãi từ 38 tỷ về 4 tỷ đồng. Hoạt động khác lỗ 14 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước lãi 13 tỷ đồng.

Cập nhật quý 1/2022: lợi nhuận 133 tỷ, tăng 70%

Mảng điện bù đắp cho lợi nhuận thấp hơn từ mảng xây lắp điện, không có hoạt động chuyển nhượng bất động sản và chi phí lãi vay tăng mạnh đến từ các trang trại điện gió mới đi vào hoạt động vào tháng 10/2021.

Mảng phát điện có KQKD khả quan nhờ đóng góp lợi nhuận từ các trang trại điện gió mới và tăng trưởng lợi nhuận ổn định từ các nhà máy thủy điện nhờ lượng mưa đủ lớn.

PC1 dự kiến sẽ ghi nhận chi phí lãi vay từ trái phiếu/khoản vay bổ sung để tài trợ cho việc đầu tư vào các khu công nghiệp. Đáng chú ý, PC1 dự kiến huy động 1,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu để tài trợ đầu tư vào các khu công nghiệp. Tính đến hiện tại, công ty đã phát hành 300 triệu đồng và đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 6.

Cập nhật quý 4/2021: lợi nhuận tăng 23,9% lên 185,95 tỷ đồng

CTCP Xây lắp Điện I (Mã chứng khoán PC1 - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu đạt 2.145,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 185,95 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,2% lên 18,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 21,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 71,31 tỷ đồng lên 399,95 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 116%, tương ứng tăng thêm 73,77 tỷ đồng lên 137,39 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 34,7%, tương ứng giảm 41,32 tỷ đồng về 77,65 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 27,55 tỷ đồng về lỗ 12,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 9.812,94 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 764,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 46,9% và 40,4% so với thực hiện trong năm 2020.

Cập nhật quý 3/2021: Lợi nhuận 156 tỷ, giảm 12%

CTCP Xây lắp điện 1 (HoSE: PC1) công bố BCTC hợp nhất quý III với doanh thu đạt 3.131 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng xây lắp và thiết bị ngành điện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.695 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Doanh thu kinh doanh bất động sản gần 8 tỷ, tăng 45%.

Trong khi đó nguồn thu từ bán điện giảm 25% xuống 202 tỷ. Đơn vị cho biết tình hình thủy văn chưa thuận lợi nên doanh thu, lợi nhuận gộp của hoạt động này thấp hơn cùng kỳ.

Doanh thu bán hàng hóa, vật tư cũng giảm mạnh 70% còn 121 tỷ đồng.

Chuyển nhượng bất động sản mang về 2 tỷ, cùng kỳ hơn 145 tỷ đồng. Doanh thu sản xuất công nghiệp cùng các hoạt động khác cũng thấp hơn quý III/2020.

Giá vốn hàng bán ở mức hơn 2.816 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ nên lợi nhuận gộp giảm 6% xuống gần 315 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp là 10%, bằng nửa quý III năm ngoái.

Kết quả, PCC1 báo lãi sau thuế giảm 12% so với cùng kỳ về 156 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 144 tỷ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 7.667 tỷ đồng, tăng 83%. Lợi nhuận sau thuế tăng 47% lên 578 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 550 tỷ đồng.

 

Trong năm nay, công ty đặt kế hoạch 8.003 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 510 tỷ đồng. Như vậy, đơn vị đã thực hiện được 96% chỉ tiêu doanh thu và vượt 13% mục tiêu lợi nhuận.

Tính tới 30/9, chi phí xây dựng dở dang tăng vọt lên 4.957 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 378 tỷ đồng ở đầu năm (cuối quý I là 2.083 tỷ đồng). Đây phần lớn là phần chi phí dở dang của các dự án Nhà máy điện gió Liên Lập, Nhà máy điện gió Phong Huy và Nhà máy điện gió Phong Nguyên.

Cập nhật 6 tháng 2021: tăng vay nợ thêm 2.708,5 tỷ đồng

Trong quý II/2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 2.991,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 144,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 155,4% và 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 25,5% về còn 8,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 16,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 48,2 tỷ đồng về 250,6 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính giảm thêm 5,14 tỷ đồng về âm 62,7 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 36,4 tỷ đồng lên 38,5 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 13,5 tỷ đồng lên 14,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận trong kỳ tăng chủ yếu do doanh nghiệp ghi nhận lãi đột biến từ công ty liên doanh, liên kết và lợi nhuận khác.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 4.539,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 224,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 78,7% và 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, PC1 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 510 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp mới hoàn thành được 44% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 878,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 163,3 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền kinh doanh chính âm chủ yếu do doanh nghiệp gia tăng tồn kho và khoản phải thu.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của PC1 tăng 40,2% so với đầu năm lên 15.036,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 3.838,8 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 3.640,4 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.601,3 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.261 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản.

Trong kỳ, tồn kho tăng 72,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 531,4 tỷ đồng lên 1.261 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6,2% so với đầu năm, tương ứng tăng 211,5 tỷ đồng lên 3.601,3 tỷ đồng. Được biết, đây chính là hai khoản mục tăng mạnh dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm trong 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 72,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.708,5 tỷ đồng lên 6.466,2 tỷ đồng và chiếm 43% tổng nguồn vốn.

Cập nhật quý 1/2021: Lợi nhuận sau thuế đạt gần 80 tỷ đồng, giảm 9,5%

Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (PCC1 – mã chứng khoán PC1) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu thuần đạt 1.548 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên tỷ lệ tăng giá vốn cao hơn, trên 16% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về chưa đến 188 tỷ đồng, giảm 5,7% so với quý 1/2020.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, hoạt động xây lắp điện đóng góp trên 55% và gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Mảng bán điện mang về 115 tỷ đồng doanh thu, bán hàng hóa các loại đạt gần 470 tỷ đồng – đây là các mảng có doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ.
 
Trong khi đó hoạt động sản xuất công nghiệp lại giảm mạnh từ hơn 462 tỷ đồng doanh thu cùng kỳ xuống 25 tỷ đồng.

Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản cũng giảm mạnh còn 1/4 cùng kỳ với 60 tỷ đồng.

Một điểm nữa, quý 1 vừa qua các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 157 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chưa đến 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng 5,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Thất thu mảng chuyển nhượng bất động sản, PCC1 báo lãi 80 tỷ đồng quý 1 - Ảnh 2.
 
Kết quả, quý 1/2021 Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 ghi nhận lãi trước thuế hơn 97 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 80 tỷ đồng, giảm 9,5% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 78 tỷ đồng - đây cũng là quý thứ 2 lợi nhuận của Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 giảm so với quý trước đó.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 (Mã PC1) 

Được thành lập vào ngày 02/03/1963, trải qua 59 năm xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 hiện nay đã chứng tỏ năng lực của mình không chỉ trong lĩnh vực xây lắp điện mà còn mở rộng sang lĩnh vực SXCN, đầu tư năng lượng, đầu tư bất động sản, tư vấn và dịch vụ.

Công ty liên tiếp nhiều năm nằm trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, TOP 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc, TOP 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam  với quy mô hơn 20 đơn vị thành viên và doanh thu trên 6.000 tỷ đồng.

Trong quá trình hình thành và phát triển, các lớp thế hệ nối tiếp của Công ty đã làm nên những dấu ấn đậm nét trên toàn bộ hệ thống mạng lưới vận hành và truyền tải điện Quốc gia bằng những dự án, công trình đường dây và trạm quy mô lớn, chất lượng cao. Bên cạnh lĩnh vực chủ chốt là xây lắp điện, công ty mở rộng đầu tư sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng và đầu tư kinh doanh bất động sản. Các mảng kinh doanh đều gặt hái được nhiều thành công và từng bước đưa thương hiệu PC1 Group vươn xa hơn, tạo được uy tín, niềm tin với các chủ đầu tư trong và người nước. 

Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.