Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CMX - Thuỷ sản Camimex: Có thể tăng ngắn hạn

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC)

09/03/2021 14:14

Có thể tăng ngắn hạn

screenshot-2021-03-09-at-072437-1615249499.png
 

Thông số cổ phiếu

screenshot-2021-03-09-at-072237-1615249522.png

 

Báo cáo tài chính tóm tắt

screenshot-2021-03-09-at-071627-1615249029.png

 
screenshot-2021-03-09-at-071602-1615249029.png
 

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC)
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.