#

Cập nhật cổ phiếu KBC: Kế hoạch lợi nhuận khả quan, giá mục tiêu 43.500 đ/cp

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ với một số điểm chính như sau: