Vấn đề nữa chưa thấy chuyên gia đề cập là các khoản vay quá lớn của NVL. Chưa kể, còn phát hành trái phiếu nữa thì mức độ vay dài hạn cả ngắn hạn đều rất nặng. Bể như HAGL là điều có thể xảy ra.