#

Cập nhật cổ phiếu GAS và DPM: sử dụng đất đai và đầu tư tài chính kém hiệu quả

Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) và Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, DPM) bị Kiểm toán Nhà nước cho là đầu tư tài chính kém hiệu quả.